KRS 0000696491 | NIP 5272823095

Regulamin Portalu www.fundacjadominikana.org

Załącznik do Uchwały Nr 004/18 Zarządu Fundacji z dnia 25.05.2018

Dział I – Wstęp

Art. 1

Niniejszy Regulamin, wraz „Polityką prywatności”, stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu, określa zasady korzystania z i funkcjonowania Portalu www.fundacjadominikana.org („Portal”).

Art. 2

Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny, określają prawa i obowiązki Użytkowników Portalu oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności podmiotu prowadzącego Portal.

Art. 3

Podmiotem prowadzącym Portal jest Fundacja Dominikana w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Williama Lindleya 16, 02-013 Warszawa, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000696491, NIP 5272823095 („Fundacja”).

Art. 4

Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz przestrzegania jego postanowień, a także przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podczas korzystania z Portalu.

Dział II – Definicje

Art. 5

Pojęcia, wymienione poniżej, należy rozumieć następująco:

Portal – portal internetowy dostępny pod adresem Strony Internetowej,

Strona Internetowa – strona internetowa, przeznaczona do prowadzenia obsługi Programu oraz Portalu, dostępna pod adresem,

Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Portalu,

Administrator – osoby wskazane przez Fundację,

Regulamin – niniejszy Regulamin,

Materiały – zdjęcia, filmy, teksty i inne treści nadsyłane przez Użytkownika do Fundacji celem zamieszczenia na Portalu,

Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Dział III – Rejestracja i zasady korzystania z Portalu

Art. 6

Użytkownikiem Portalu może być każda osoba fizyczna, która wejdzie za pośrednictwem przeglądarki internetowej na stronę www.fundacjadominikana.org 

Art. 7

Uzyskanie statusu Użytkownika, zgodnie z art. 6, oznacza zawarcie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na korzystanie z funkcjonalności Portalu (‘Umowa’). Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Po uzyskaniu statusu Użytkownika, uzyskuje on pełny dostęp do wszystkich funkcjonalności Portalu. 

Art. 8

Uzyskanie statusu Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o dobrowolnym przystąpieniu do korzystania z usług Portalu.

Art. 9

Użytkownik Portalu ma prawo do:

 • Przeglądania treści, zdjęć i filmów na portalu www.fundacjadominikana.org,
 • komentowania treści zawartych na stronach www.fundacjadominikana.org w korespondencji przesyłanej na adres biura lub adres e-mail Fundacji
 • stałego i łatwego dostępu do aktualnych informacji wymienionych w art. 6 i art. 20 ust. 1 Ustawy.

Art. 10

Zachowania sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami i normami moralno-etycznymi oraz obyczajowymi są zabronione.

W szczególności niedozwolone jest:

 • używanie wulgaryzmów i zwrotów powszechnie uważanych za obraźliwe, a także w jakikolwiek sposób naruszających godność osób trzecich,
 • zamieszczanie treści naruszających prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i inne prawa na dobrach niematerialnych (w tym prawa własności przemysłowej) lub dobra osobiste,
 • umieszczanie treści obscenicznych, w tym materiałów pornograficznych,
 • promowanie innych stron internetowych,
 • wielokrotne umieszczanie tych samych materiałów,
 • używanie programów (botów) generujących zapytania do serwerów Portalu,
 • rozsyłanie spamu,
 • umieszczanie treści i materiałów o charakterze komercyjnym bez pisemnej zgody Fundacji.

Zabrania się Użytkownikowi reklamowania w jakiejkolwiek formie innych portali internetowych, forum internetowych, stron WWW oraz jakichkolwiek przedsiębiorców, jak również prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Fundacji.

Art. 11

Śmierć użytkownika powoduje wygaśnięcie Umowy z Portalem.

Dział IV – Materiały Użytkownika

Art. 12

Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za Materiały przesyłane do Fundacji celem umieszczenia na Portalu, w szczególności zdjęcia, filmy oraz teksty.

Art. 13

Fundacja oraz Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie materiałów przez osoby trzecie.

Art. 14

Fundacja oraz Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za Materiały, jednakże dołoży wszelkich starań, aby usuwać/blokować Materiały niezgodne z Regulaminem.

Art.15

Administrator ma prawo do zmniejszania/kompresowania Materiałów w postaci zdjęć, grafik itp., bez konieczności poinformowania Użytkownika.

Art. 16

Użytkownik, przesyłając Materiały do zamieszczenia na Portalu, oświadcza i zapewnia – poprzez sam fakt ich zamieszczenia – że Materiały te zostały przez niego samodzielnie stworzone i że przysługują mu nieobciążone prawami osób trzecich majątkowe prawa autorskie uprawniające go do nieograniczonego korzystania i rozporządzania Materiałami, w tym do udzielania licencji, w sposób określony w Artykule 17.

Art. 17

Użytkownik, przesyłając Materiały do zamieszczenia na Portalu udziela – poprzez sam fakt ich przesłania – Fundacji nieodpłatnego, bezterminowego i niewyłącznego zezwolenia (licencji) na korzystanie ze stworzonych i/lub przesłanych Materiałów, w szczególności w zakresie: trwałego lub czasowego zwielokrotniania Materiałów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie (w szczególności w prasie, telewizji, radiu, kinach lub w innych środkach masowego przekazu bez względu na nośnik); wytwarzania określoną techniką egzemplarzy Materiałów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; przystosowywania, zmiany układu, lub jakichkolwiek innych zmian w Materiałach, bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na rozpowszechnienie utworów powstałych w wyniku takich zmian; a także w zakresie prawa do publicznego rozpowszechnienia, w tym w sieciach informatycznych, publicznego wystawiania, wyświetlania, odtwarzania, nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Ponadto, zamieszczając Materiały na Portalu, Użytkownik wyrazi – poprzez sam fakt zamieszczenia – zgodę na oznaczenie przesłanego Materiału swoim imieniem i nazwiskiem.

Art. 18

Fundacja i Administrator ma prawo do weryfikacji autentyczności Materiałów oraz oświadczeń, o których mowa w art. 17, w dowolnym czasie poprzez wezwanie Użytkownika do przesłania dowodów potwierdzających istnienie praw autorskich do Materiałów, którego forma zostanie każdorazowo określona przez Fundację lub Administratora.

Art. 19

Dowody zebrane w trybie art. 18 zostaną użyte wyłącznie do celów weryfikacji autentyczności Materiałów i oświadczeń, o których mowa w art. 16.

Dział V – Reklamacje

Art. 20

Wszelkie reklamacje, jak również zapytania, wątpliwości itp., powinny być zgłaszane na adres Fundacja Dominikana w Polsce, ul. Williama Lindleya 16, 02-013 Warszawa.

Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko Użytkownika wraz ze wskazaniem i dokładnym opisem przyczyny reklamacji.

Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. Administrator, rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Administratora Użytkownik zostanie powiadomiony drogą mailową. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji przez Administratora Użytkownik ma prawo dochodzić swojego roszczenia na drodze sądowej.

Dział VI – Postanowienia końcowe

Art. 21

Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu lub zakończenia prowadzenia Portalu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym w ust. 3 poniżej.

Użytkownik przy pierwszym – licząc od chwili wejścia w życie zmian Regulaminu – wejściu na stronę www zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z wygaśnięciem Umowy.

Informacja o planowanej zmianie lub zakończeniu prowadzenia Portalu zostanie zamieszczona na Stronie Internetowej. Zakończenie prowadzenia Portalu nastąpi nie wcześniej niż po upływie 14 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia. Zmiana Regulaminu nastąpi nie wcześniej niż po upływie 14 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia. Przez datę ogłoszenia zmiany Regulaminu lub zakończenia prowadzenia Portalu należy rozumieć datę opublikowania stosownej informacji na Stronie Internetowej.

W każdym przypadku: rezygnacji Użytkownika lub zakończenia prowadzenia Portalu Umowa wygasa.

Art. 22

Treść Strony Internetowej oraz materiałów prezentowanych na Portalu jest przedmiotem praw autorskich i podlega ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.).

Żadna część Portalu nie może być zwielokrotniana, publikowana lub w inny sposób publicznie wykorzystywana bez pisemnej zgody Fundacji.

Prawa własności intelektualnej do znaków towarowych, nazw handlowych i sloganów reklamowych, umieszczonych na Portalu przysługują Fundacji i podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r,. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.) lub innych właściwych przepisów prawa, a jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych.

 Art. 23

Treści zawarte na Portalu, z zastrzeżeniem ewentualnych wyjątków, wyraźnie wskazanych, służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, oferty Fundacji.

Celem Portalu jest ułatwienie dostępu do informacji o Republice Dominikany. Zarówno Fundacja ani jej pracownicy i założyciele nie biorą na siebie odpowiedzialności za niewłaściwe zrozumienie ani wykorzystanie informacji zawartych na Portalu.

Pomimo iż Fundacja dba o rzetelność redaktorską i merytoryczną zawartych informacji, jakiekolwiek ryzyko korzystania z Portalu i zamieszczonych na Portalu informacji ponoszą wyłącznie Użytkownicy.

Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń zamieszczonych przez reklamodawców

Fundacja dokłada ogromnych starań, aby Portal był wolny od wirusów, tym nie mniej przed pobraniem dokumentów i danych zalecane jest podjęcie środków ostrożności w celu zapewnienia dostatecznej ochrony przeciwko wirusom (np. stosowanie skanerów wykrywających wirusy).

Sprzęt Użytkownika korzystającego z Portalu powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne: dowolny system operacyjny obsługujący połączenia z Internetem, dowolna przeglądarka stron WWW interpretująca w prawidłowy sposób kod HTML i arkusze stylów CSS.

Client 1
Client 1
Client 1
Client 1